ฟรี

กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม และยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เพื่อให้องค์กรหลักและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ขอแจ้งประกาศดังกล่าวให้โรงเรียนทุกโรงเรียนทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมต่อไป รายละเอียด

24 ม.ค. 62 | รับชม : 982 ครั้ง