ฟรี

อัลบัมทั้งหมด

ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม ปีการศึกษา 2561

28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน รับคณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองยาว รับคณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

25 กรกฎาคม 2561 ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ระดับเขตตรวจราชการ