ฟรี

หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับเครือข่าย

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและองค์ความรู้ เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในด้านบุคลากรและองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้คัดเลือกให้โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีนวัตกรรมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน ภายใต้กรอบแนวคิด "ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ"  มีตั้งแต่โครงงานระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน และระดับช่วงชั้น เป็นการนำเสนอผลงานโดยนักเรียนเอง ดำเนินงานในรูปแบบของ “พุน้ำร้อน Model”
 

     นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) โรงเรียนคุณธรรม ส่งแผนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ พร้อมรายชื่อโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนระดับเครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่าย/สหวิทยาเขต) เครือข่ายละ 1 โรงเรียน 
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ได้คัดเลือกโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนระดับเครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายละ 1 โรงเรียน ให้ประธานทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 4 เพื่อรวบรวมข้อมูลรายชื่อโรงเรียนจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 4 ส่งให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT)  โรงเรียนคุณธรรม และทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service : EMS) ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  

รายชื่อโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนระดับเครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
ที่ โรงเรียน สหวิทยาเขต สังกัด  หมายเหตุ
1 บ้านละว้าวังควาย ชาวดอย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
2 บ้านหนองยาว เขื่อนกระเสียว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
3 อนุบาลด่านช้าง ด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
4 วัดดอนสำโรง หนองหญ้าไซ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
5 บ้านสระเตย ทัพหลวงแจงงาม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
6 วัดหนองผักนาก สามชุก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
7 วัดสามชุก เมืองสามชุก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
8 วัดป่าสะแก บ่อกรุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
9 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) บึงฉวาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
10 บ้านหนองตาแก้ว พระอาจารย์ธรรมโชติ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
         

ตัวอย่าง โครงงานคุณธรรมโรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนระดับเครือข่ายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น
โรงเรียนบ้านหนองยาว ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ภายใต้ยุทธศาสตร์"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาที่เกิดจากการระเบิดจากภายใน โดยใช้กระบวนการ PLC"  ดำเนินงานในรูปแบบของ “หนองยาว Model” เป็นต้น