ฟรี

การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม

การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น "ส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษา" ตามหลักการของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  รายละเอียด

9 ก.ค. 63 | รับชม : 105 ครั้ง