ฟรี

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้รับมอบหมายจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ให้ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนโดยมีประเด็นนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม จึงจัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้บริหารและครูแกนนำสถานศึกษาคุณธรรมของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 2) โรงเรียนบ้านหนองยาว และ 3) โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย