ฟรี

28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองยาว รับคณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองยาว รับคณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 80 คน ในการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวคิด หนองยาวModel