ฟรี

25 กรกฎาคม 2561 ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ระดับเขตตรวจราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดำเนินการในส่วนของกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว ของเขตตรวจราชการที่ 4 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในเขตตรวจราชการที่ 4 ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพศาลี 1 ชั้น 4 อาคารท่าช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3